Ako naložiť so stavebným odpadom

Ako naložiť so stavebným odpadom
31. marca 2023 Wordbajan Wordpress

 

Pri plánovaní rekonštrukcie bytu alebo domu je dôležité zvážiť aj správne nakladanie so stavebným odpadom. Túto problematiku je vhodné riešiť ešte pred začiatkom stavebných prác, aby sa predišlo možným komplikáciám s jeho neskorším odstraňovaním.

 

Zákon o stavebnom odpade

Aj na úseku stavebného odpadu sú v Slovenskej republike zákonom určujúce právne predpisy o odpadoch. Slovenský zákon o stavebnom odpade je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý upravuje všetky záležitosti súvisiace so správou a nakladaním so stavebným odpadom.

Zákon definuje stavebný odpad ako odpad pochádzajúci z činností v oblasti stavebníctva, architektúry, územného plánovania, geodézie, dopravy a podobných oblastí.

Zákon tiež uvádza základné povinnosti v súvislosti s nakladaním so stavebným odpadom, ako napríklad to, že:

  • stavebník je povinný zabezpečiť zhodnotenie a likvidáciu stavebného odpadu
  • stavebník musí zabezpečiť triedenie stavebného odpadu na stavenisku
  • stavebník musí zabezpečiť jeho prepravu a odovzdanie na miesto určené na zhodnotenie alebo likvidáciu stavebného odpadu
  • osoba, ktorá vykonáva činnosť zhodnotenia alebo likvidácie stavebného odpadu, musí byť na to oprávnená a musí byť registrovaná príslušným orgánom

Zákon upravuje aj sankcie za porušovanie povinností spojených s nakladaním so stavebným odpadom, a to v zmysle samostatného zákona o odpadoch a v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti.

Problematika likvidácie stavebného odpadu a možnosti jeho ďalšieho využitia sa pri súčasnej snahe o vytváranie dlhodobo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky stáva postupne jednou z prioritných tém.

 

Stavebný odpad z demolácií

Vzhľadom na to, že stavebný odpad tvorí značnú časť celkového množstva odpadov v spoločnosti, jeho likvidácia a možnosti ďalšieho využitia predstavujú v súčasnosti významnú tému v oblasti udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky. Odborníci odhadujú, že na jedného obyvateľa pripadá ročne od 0,6 do 1,0 tony stavebného odpadu.

 

Recyklovateľný odpad

Stavebný odpad, ktorý je možné recyklovať, zahŕňa všetky materiály zo vzniknutého stavebného odpadu, ktoré sú využiteľné. Sem patria nasledovné materiály:

  • zemina – stavebný odpad, ktorý je recyklovateľný, zahŕňa aj materiály pochádzajúce z výkopov, kde sa zvyčajne nachádzajú prírodné materiály ako piesok, štrk, íl, hliny, kamene a skaly. Ak tieto materiály nie sú kontaminované nebezpečnými látkami, môžu byť ďalej využité ako bežné materiály získané ťažbou
  • stavebná sutina a zmiešaný minerálny odpad – zmiešaný stavebný odpad predstavuje veľké percento odpadu, ktorý sa spracováva a zahŕňa rôzne stavebné materiály. Veľkú časť tvoria spojivá, materiály ako íl, asfalt a malta, ktoré slúžia na spájanie iných materiálov a tvorbu pevných konštrukcií. Poškodené alebo znehodnotené stavebné objekty môžu vytvárať zmiešaný stavebný odpad, ktorý je nevyhnutné dotriediť pre jeho recykláciu v stavebnom priemysle. Drvený zmiešaný minerálny stavebný odpad sa dá ďalej využiť na rôzne účely, napríklad na spevnenie hrádzí, stavbu miestnych komunikácií, zásypy, vyrovnávanie terénov a podobne.
  • tehly – tehlové odpady tvoria samostatnú kategóriu stavebného odpadu a môžu byť drvené a využité ako tehlový recyklát. Tento recyklát sa ďalej používa na výrobu tehlobetónu, ktorý sa následne využije ako výplňové murivo, prísada do prefabrikovaných prvkov alebo na prípravu vibrolisovaných tvárnic. Okrem toho, zmiešaný tehlový recyklát sa dá použiť ako materiál na úpravu nestmelených povrchov vozoviek alebo do cementových mált. Jeho využitím sa výrazne znížujú náklady na výstavbu oproti tradičným spôsobom využívajúcim primárne suroviny
  • betón – betónový odpad sa získava pri rôznych stavebných aktivitách, ako je napríklad búranie betónových ciest, výstavba ciest, kopanie výkopov pre inštaláciu sietí a podobne. Tento odpad sa následne spracúva na betónový recyklát, ktorý sa opätovne využíva na rôzne účely. Betónový recyklát môže byť použitý ako výplň do betónov, náhrada prírodného kameniva, alebo ako podkladový betón do ciest. Ďalej sa používa ako ochranná vrstva pre cestné komunikácie, ako aj pre železničné podložie. Betónový recyklát môže byť tiež použitý ako náhrada prírodného kameniva do betónov nižších tried a podobne

 

 

Nerecyklovateľný odpad

Pri rekonštrukcii domu vzniká aj nerecyklovateľný stavebný odpad, ktorý v dôsledku svojej povahy a zloženia nemôže byť recyklovaný alebo spracovaný do iného výrobku. Takýto odpad  zvyčajne zahŕňa rôzne materiály ako azbest, plastové fólie a izolácie a iné zvyšky stavebných materiálov.

Nerecyklovateľný odpad tvorí značnú časť celkového objemu odpadu a jeho nesprávne odstránenie môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Znečisťuje pôdu, vodu a ovzdušie, a môže spôsobiť aj zvýšené riziko úrazov na staveniskách. Preto je dôležité, aby sa nerecyklovateľný stavebný odpad správne triedil a vyviezol do zberných dvorov, kde sa odpad môže spracovať a zneškodniť bez poškodenia životného prostredia.

  • azbest – azbestové materiály predstavujú významné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, a preto sa likvidácia týchto materiálov stáva zložitou úlohou, ktorú by mala vykonať odborná a špecializovaná firma. Materiály obsahujúce azbestové vlákna sú karcinogénne, a preto je nevyhnutné postupovať s nimi opatrne a zabezpečiť ich bezpečnú likvidáciu. Ak je to možné, odporúča sa s materiálmi, ktoré obsahujú azbestocementové vlákna, vlastnoručne manipulovať čo najmenej a radšej ich nechať na odborníkov
  • plasty a bitúmeny – tieto odpadové materiály vznikajú najmä pri rekonštrukciách plochých striech a tvoria samostatnú kategóriu odpadu. Je dôležité ich dôkladne separovať a odovzdať na ďalšie spracovanie do zberných dvorov alebo skládok

 

Recykláty

Odpadový materiál sa triedi podľa katalógu odpadov, v ktorom sa uvádza ich pôvod, množstvo a informácie o vlastníkovi. Následne sa odpady triedia podľa ich druhu a ukladajú sa na vyhradené plochy, kde sa pripravujú na recykláciu.

Recyklované materiály sa vyrábajú pomocou efektívneho procesu drvenia a triedenia stavebného odpadu na rôzne frakcie, ktoré sa následne používajú ako kvalitná náhrada prírodných materiálov v stavebníctve. Kvalitný recyklát sa vyrába pomocou troch základných technologických operácií – predtriedenie, drvenie a triedenie – a pri spracovaní stavebných odpadov obsahujúcich kovy sa používa aj magnetický separátor. Kvalita recyklátov je ovplyvnená nielen samotnou technológiou, ale aj organizáciou práce a logistikou recyklačného zariadenia.

Recyklované materiály majú široké uplatnenie v stavebníctve, ako napríklad výroba zásypových materiálov, komunikácií, spevnených plôch, lesných ciest, protihlukových valov, úprav terénu a podobne. Recyklát z betónu sa dá použiť aj na výrobu betónov nižších pevnostných tried, zatiaľ čo živičný recyklát sa používa ako vstupná surovina alebo ako podkladová vrstva pod živičné povrchy.

V praxi sa môžu stavať aj mobilné recyklačné linky, ktoré umožňujú spracovanie stavebného odpadu priamo na mieste jeho vzniku. Kvalita recyklovaných materiálov sa overuje pravidelným vykonávaním skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách z hľadiska ochrany životného prostredia a ich vhodnosti pre nové použitie v stavebníctve.

 

 

Na záver si zapamätajte

Pri rekonštrukcii vzniká niekoľko ton odpadov, ktoré je potrebné ekologicky zhodnotiť.

Najdrahšia je likvidácia zmesového stavebného odpadu, preto treba venovať pozornosť jeho triedeniu a recyklácii.

Predovšetkým drevo, kovy a papier do odpadu nepatria.

Zhodnocovanie stavebného odpadu je prejavom ohľaduplnosti a zodpovednosti voči životnému prostrediu.

 

ZDROJE: www.krytina.sk