stavebniny-nadpis

Projekty

Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti /a predložil žiadosť o poskytnutie NFP na schválenie Európskej komisii podľa § 27 odsek 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP312080CLB7 zo dňa 18.01.2023, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

Trvanie projektu: 12/2022 – 11/2023

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk

Zmluva

Plagát